Hlavná stránka | Index | < Viliam Klimáček | > Tibor Kočík
Vyhľadávanie: 

 

Michal Kocák Michal Kocák

Narodil sa 22. septembra 1934 v Močaranoch (dnes súčasť Michaloviec) v rodine roľníka. Základné školské vzdelanie nadobudol v rodisku, gymnázium ukončil v Michalovciach (1945-1953) a Vysokoškolskú školu pedagogickú v Bratislave (1953-1957). Ako stredoškolský profesor pôsobil v Novom Meste nad Váhom (1957-1960) a v rokoch 1960-1963 bol odborným asistentom na Pedagogickom inštitúte v Martine. Od roku 1963 pracoval v Matici slovenskej ako odborný, neskôr samostatný vedecký pracovník v Archíve literatúry a umenia. Roku 1997 odišiel do dôchodku. Na základe práce Jozef Škultéty a formovanie literárneho realizmu získal roku 1968 vedeckú hodnosť kandidáta vied a v tom istom roku aj doktorát filozofie.

Spočiatku pracoval v oblasti dejín jazyka a dialektológie, teraz sa venuje len literárnej histórii. Všíma si vzťahy národných dejateľov k Matici slovenskej (Moyzesa, Kuzmányho, Chrásteka, Škultétyho, Dobšinského) s odborným i popularizačným zameraním. Na vydanie pripravil 14 fotosúborov (Ľ. Štúr, S. Hurban-Vajanský, B. Slančíková-Timrava, Š. Moyzes, P. Országh-Hviezdoslav, M. M. Hodža, Ľ. Riznerová-Podjavorinská, J. Záborský, T. Vansová, Fr. Votruba, L. Nádaši-Jégé, E. Maróthy-Šoltésová, Vansová-Timrava-Podjavorinská, J. Smrek). K úplnejšiemu poznaniu literárnohistorickej problematiky prispieva publikovaním materiálových prác a prameňov o spisovateľoch 19. a 20. storočia storočia (Autobiografia Ľ. Podjavorinskej, Medňanského Ľubica, Rázusov román Svety, Vansovej román Kliatba, Podjavorinskej epika vo veršoch, Básne Jonatana Dobroslava Čipku, Listy Pavla Kuzmányho, Listy Antona Bieleka, Z listov Sama Cambela-Danieloviča, Vansová a Slovenské pohľady, Timrava a Slovenské pohľady, Memorandum v slovenskej literatúre a i. ), štúdie a články o spisovateľoch (P. Beblavý, M. Beňovský, A. Bielek, S. Cambel, J. D. Čipka, M. Š. Ferienčík, M. Holubyová-Javorinská, M. Hrebenda, S. Hurban-Vajanský, M. Chrástek, Jégé, M. Kišš, P. Kokeš-Kýčerský, S. Kuchta, P. Kuzmány, G. Maršall-Petrovský, J. Matúška, Š. Moyzes, J. Podhradský. Ľ. Rizner, Ľ. Riznerová-Podjavorinská, B. Slančíková-Timrava, E. Šándor, J. Škultéty, M. Štechová, S. Tomášik, Tatrín, R. Uram-Podtatranský, T. Vansová, J. Vlček, Fr. Votruba, J. Záborský a i.). Na samostatné knižné vydanie pripravil: Pripomíname si… (1965), Škultétyho Dejiny slovenskej literatúry (1968), Samo Cambel: Zlomená duša (1972), Samo Kuchta: Dielo (1972), Listy Jozefa Škultétyho 1, 2 (1982, 1983), Jozef Škultéty - Pri prameni pravdy - život a dielo v dokumentoch (1983), Maria Štechová: Myšlienky o ľuďoch a veciach (1984), Dielo Jozefa Škultétyho 1 - Próza (1984), Dielo Jozefa Škultétyho 2 - Z dejín slovenskej literatúry (1985), Dielo Jozefa Škultétyho 5 - O realizme (1987), Listy Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej 1, 2 (1988, 1989), Prvá slovenská lekárska spoločnosť (1988), Labutia pieseň Ľudmily Podjavorinskej (1993), Jozef Podhradský: Holuby a Šulek (1996). Zostavil 18 ročníkov zborníka Literárny archív (zv. 16 - 33) a zborníky referátov z konferencií: Jozef Škultéty (1970), O diele Jaroslava Vlčka a Františka Votrubu (1982), Mikuláš Štefan Ferienčík - Jozef Horák a Banská Štiavnica (1984), Pavol Horov (1986), Božena Slančíková-Timrava - Koloman Banšell (1990). Pamätnica z osláv 180. výročia narodenia M. M. Hodžu (1992), Tatrín (1994) a Móric Beňovský (1997). Pre Slovenský rozhlas pripravil relácie: Roztrieskaná harmónia (o J. Podhradskom), V zátiší (o A. Bielekovi), Slov bude málo, ale vec vážna (o R. Uramovi-Podtatranskom), Roľník a básnik (o P. Kokešovi-Kýčerskom) a Piesne moje drobné (o M. Kiššovi).

december 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house