Hlavná stránka | Index | < Zdenko Kasáč | > Viliam Klimáček
Vyhľadávanie: 

 

Mikuláš Kasarda Mikuláš Kasarda

Narodil sa 26. júla 1925 v Sačurove v roľníckej rodine. Do ľudovej školy chodil v rodisku, do meštianskej vo Vranove a Sečovciach. Gymnázium navštevoval v Michalovciach v rokoch 1939–1945. V rokoch 1946–1950 študoval slovenčinu a filozofiu na FF UK v Bratislave. Po absolvovaní základnej vojenskej služby roku 1952 sa stal redaktorom literárno-dramatickej redakcie Čs. rozhlasu v Košiciach. Potom sa stal stredoškolským profesorom. V rokoch 1954–1969 učil na Gymnáziu v Sečovciach, v rokoch 1969–1986 na Gymnáziu v Michalovciach. Žil na dôchodku v Sečovciach. Zomrel 19. júla 2013 v Trebišove.

Prvé básne publikoval už v rokoch stredoškolských štúdií v časopise Nový rod, ako poslucháč filozofie v Slovenských pohľadoch a v Tvorbe. Knižne debutoval básnickou zbierkou Širokými ulicami (1953), v ktorej vyjadril lásku a obdiv k rodnému zemplínskemu kraju. Tieto motívy a témy nachádzame aj v jeho druhej básnickej zbierke Kohútí spev (1958). Z hľadiska formy sa pridržiava tradičných strofických foriem a viazaného verša. V básnickej zbierke Pre teba (1963) sa výrazne zmenila optika jeho básnického prístupu k výberu tém a ich poetickému spracovaniu. Do jeho lyriky prenikli aj motívy smútku, osamelosti a trpkosti zo sklamaní. Nasledujúca básnická zbierka Predletie (1974) je výberom z jeho dovtedajšej básnickej tvorby, do ktorej zaradil i časť rukopisných alebo časopisecky publikovaných juvenílií. Tematické i štruktúrno-formálne obohatenie jeho poetiky znamená básnická zbierka Krajinské dažde (1982) motivicky sa viažuca k rodnému Zemplínu. Nasledujúce dve zbierky básní Nížinný spev (1985) a Cesta lúkami (1985) sú výbermi z básnikovej celoživotnej tvorby, vydanými pri príležitosti jeho životného jubilea. V prvom prípade ide o kritický výber, v druhom o autorský. Pokusom o básnickú syntézu poznania i prežitého je zbierka Zápočet (1990). Autor sa v nej vrátil k svojim učiteľským skúsenostiam a zážitkom, ktoré sa mu stávajú symbolickým a metaforickým východiskom na nastolenie závažných celospoločenských tém.

M. Kasarda sporadicky publikoval aj poéziu pre deti. Časť z nej publikoval v zbierke Lopta na oblohe (1962). Preklady z klasickej nemeckej a maďarskej poézie publikoval v časopisoch a rôznych antológiách.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house