Hlavná stránka | Index | < Peter Karvaš | > Martin Kasarda
Vyhľadávanie: 

 

Zdenko Kasáč Zdenko Kasáč

Narodil sa 15. augusta 1924 v Poltári v roľníckej rodine. Do ľudovej školy chodil v rodisku. Do gymnázia začal chodiť v rokoch 1935-1938 v Lučenci, no dokončil ho roku 1943 v Tisovci. Potom študoval slovenčinu, francúzštinu a filozofiu na FF UK v Bratislave. Po skončení vysokoškolských štúdií dva roky pracoval ako tlačový referent na Povereníctve zdravotníctva v Bratislave. Roku 1950 učil na Gymnáziu v Lučenci. Po absolvovaní základnej vojenskej služby (1953) rok vyučoval na Vyššej hospodárskej škole v Banskej Bystrici, potom sa stal riaditeľom Gymnázia v Žarnovici. V rokoch 1955-1958 bol školským inšpektorom na KNV v Banskej Bystrici. Roku 1958 prišiel na Katedru slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, kde prednášal dejiny slovenskej literatúry až do odchodu na dôchodok roku 1990. Žil v Banskej Bystrici. Zomrel 29. marca 2017.

Publikovať začal už v rokoch stredoškolských štúdií, a to najmä v Novom rode, Národných novinách, Tvorbe a Eláne. Orientoval sa najmä na kriticko-recenzentskú činnosť pôvodnej slovenskej poézie a prózy, sústavne sa zaoberal poéziou protifašistického odboja publikovanou v čase druhej svetovej vojny i počas SNP. Výsledkom tejto práce bola monografia Slovenská poézia protifašistického odboja 1938-1945 (1974), v ktorej priniesol profily slovenských básnikov angažujúcich sa svojou tvorbou v protifašistickom zápase. Táto práca bola východiskom štúdie Vývin slovenskej poézie v rokoch 1935-1945, ktorá sa stala súčasťou akademických Dejín slovenskej literatúry, a na štúdiu Kultúrno-politické problémy Slovenska v rokoch 1939 až 1944, ktorá je súčasťou syntetických Dejín Slovenska (1987). Je autorom a spoluautorom viacerých stredoškolských učebníc a vysokoškolských učebných textov z dejín slovenskej literatúry a zostavovateľom viacerých básnických antológií, z ktorých najznámejšia je antológia slovenskej nadrealistickej poézie Slnovraty (1974). Odbornými štúdiami doplnil výbery z básnickej tvorby Miloša Krnu, Alexandra Pockodyho, Štefana Atilu Brezányho, Thea H. Florina a iných. Je autorom študijných textov Slovenská literárna avantgarda (1996) a Svetová literatúra 20. storočia - krátky prehľad (1998).

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house