Hlavná stránka | Index | < Milan Jurčo | > Ivan Kadlečík
Vyhľadávanie: 

 

Ján Kačala Ján Kačala
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 8. apríla 1937 v Dobšinej v učiteľskej rodine. Základnú školu vychodil v rodisku, maturoval na Gymnáziu v Rožňave, študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave študijný odbor slovenský jazyk a literatúra. Roku 1958 nastúpil ako stredoškolský profesor na Gymnázium v Pezinku, roku 1963 sa stal pracovníkom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave, od roku 1992 pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Po absolvovaní internej vedeckej ašpirantúry v odbore slovenský jazyk na základe obhajoby kandidátskej dizertácie zo slovenskej syntaxe roku 1968 získal hodnosť kandidáta filologických vied a roku 1983 obhajobou doktorskej dizertácie získal vedeckú hodnosť doktora filologických vied. Roku 1987 sa stal členom korešpondentom SAV, rok nato členom korešpondentom ČSAV. V rokoch 1981—1991 bol riaditeľom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v rokoch 1988—1989 členom Predsedníctva SAV. Okrem toho viac rokov bol členom pléna a prezídia Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, členom a podpredsedom vedeckých kolégií SAV a ČSAV, Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, členom vedeckých rád vysokých škôl atď. Od r. 1993 je vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK. Je členom viacerých medzinárodných vedeckých spoločností a medzinárodných vedeckých orgánov. Po prechode na Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave roku 1992 sa habilitoval na docenta na odbor slovenský jazyk a roku 1995 ho vymenovali za profesora slovenského jazyka. Roku 1995 sa stal predsedom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, od roku 1997 je predsedom Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministra kultúry SR.

Vo vedeckej práci sa sústreďuje na gramatický systém súčasnej spisovnej slovenčiny, osobitne na slovenskú a všeobecnú syntax, na výskum slovnej zásoby a jej lexikografický opis, na teóriu národného a spisovného jazyka a jazykovej kultúry a na dejiny spisovnej slovenčiny. Ako jazykovedec začal publikovať roku 1963 v jazykovedných časopisoch a jeho doterajšia vedecká činnosť zahŕňa šesť samostatných knižných monografií: Doplnok v slovenčine (1971), Sloveso a sémantická štruktúra vety (1989), Slovenčina — vec politická? (1994) Kultúrne rozmery jazyka. Úvahy jazykovedca (1997), Spisovná slovenčina v 20. storočí (1998), Syntaktický systém jazyka (1998). Prácu Dejiny spisovnej slovenčiny v náčrte (vo výrobe) (1995) napísal v spoluautorstve s Rudolfom Krajčovičom. Publikoval vyše 250 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli uverejnené vo vedeckých časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí. Ako spoluautor sa zúčastnil na tvorbe 7 knižných prác a 8 vedecko-popularizačných publikácií a učebníc. Napísal vyše 400 odborných a vedecko-popularizačných príspevkov a do sto recenzií, správ a príležitostných príspevkov. Významná je jeho autorská, redaktorská a organizátorská účasť na príprave Krátkeho slovníka slovenského jazyka (1987, 2. vydanie 1989, tretie, doplnené a prepracované vydanie 1997) a Pravidiel slovenského pravopisu (1991, druhé, doplnené a prepracované vydanie 1998) ako celospoločensky dôležitých kodifikačných príručiek o slovenčine, ako aj Encyklopédie jazykovedy (1993).

Okrem vedeckej, kodifikátorskej a vedecko-organizačnej práce má za sebou bohatú popularizačnú a redakčnú činnosť. V rokoch 1971—1991 bol hlavným redaktorom jazykovedného časopisu Kultúra slova. Do povedomia verejnosti vstúpil aj ako publicista. Jeho komentáre, úvahy a príhovory uverejnené v rokoch 1990—1994 vyšli pod názvom Návrat ku koreňom.

máj 1999

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house