Hlavná stránka | Index | < Viera Handzová | > Oleg Harenčár
Vyhľadávanie: 

 

Štefan Hanuščin Štefan Hanuščin

Narodil sa 7. novembra 1924 vo východoslovenskej obci Porač v rodine baníka. Základnú školu vychodil v rodnej obci. Potom pokračoval na Ruskom gymnáziu v Prešove (1938-1940), ktoré pre nedostatočné materiálne zabezpečenie musel opustiť. V rokoch 1940-1946 navštevoval Slovenské gymnázium v Spišskej Novej Vsi. Neskôr študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Za lekára stomatológa ho promovali na košickej lekárskej fakulte. Rok pracoval v Košiciach, v rokoch 1954-1973 vo Svidníku a od roku 1973 až do odchodu na dôchodok v Bardejove, kde potom aj žil. Zomrel 6. februára 2005.

Záujem o samostatnú literárnu tvorbu prejavil už počas gymnaziálneho štúdia písaním básní a krátkych próz. Debutoval však až v zrelom veku zbierkou poviedok Vysoké schody (1974), čo sa odzrkadlilo na jeho umeleckej zrelosti. Zbierka je komponovaná z dvadsiatich piatich poviedok. S tematickou rôznorodosťou, psychologicku motiváciou podmieňujúcou konanie hrdinov, kritickým postojom k prejavom nespravodlivosti, ale i hľadaniu dobra v spletitých peripetiách života sa stretávame v zbierke Opovidaňňa (Poviedky, 1981). Zbierka je obohatená o poviedky s vojnovou tematikou. Tretia Hanuščinova knižka Evakuácia (Evakuácia, 1988) je venovaná zobrazeniu života na dedine v povojnovom období a mladej inteligencii, ktorá sa aktívne zapojila do mierovej obnovy vojnou zruinovaného podduklianskeho kraja.

Š. Hanuščin je aj autorom rozhlasových hier Deň narodžeňňa (Deň narodenín, 1977), Dva dni v Kalinivky (Dva dni v Kalinovke, 1974) a Avaria (Havária, 1981) Povodeň (Povin, 1999).

V slovenskom preklade vyšiel výber z jeho tvorby pod názvom Vysoké schody (1989) a jednotlivé poviedky Š. Hanuščina boli preložené aj do češtiny, poľštiny a iných jazykov.

október 2001

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house