Hlavná stránka | Index | < Ján Frátrik | > Michal Gáfrik
Vyhľadávanie: 

 

Ľudovít Fuchs Ľudovít Fuchs

Narodil sa 4. júla 1926 vo Zvolene v rodine železničiara. V rodnom meste chodil do základnej školy i do gymnázia, kde roku 1946 aj zmaturoval. V tom istom roku sa zapísal na Prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Pre vážne zdravotné ťažkosti musel štúdium prerušiť. Roku 1948 si doplnil vzdelanie na Učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici a začal pracovať ako učiteľ Strednej školy chlapčenskej a dievčenskej vo Zvolene. Vysokoškolské štúdium ukončil na Filozofickej fakulte UK v Bratislave – odbor psychológia – v rámci Univerzity tretieho veku. V rokoch 1949–1951 vykonával funkciu okresného osvetového inšpektora a neskôr, od roku 1960, pracoval ako vedúci redaktor okresných novín Naše slovo v Prievidzi. Zároveň redigoval literárny mesačník Rozlet, ktorý sa rozširoval v rámci Nitrianskeho kraja. Po územnej reorganizácii od roku 1961 pracoval ako zodpovedný redaktor Stredoslovenského vydavateľstva v Banskej Bystrici a vedúci redaktor kultúrnej revue Rozkvet, ktorá prezentovala tvorivú činnosť básnikov a prozaikov v kraji. Súčasne v tomto období vykonával aj funkciu predsedu Klubu autorov združených pri Stredoslovenskom vydavateľstve. Roku 1964 bol poverený vedením redakcie novovytvoreného týždenníka Stredoslovenský stavbár. Roku 1968 ho zvolili do funkcie riaditeľa matičného vydavateľstva Odkaz vo Zvolene. Po násilnej likvidácii vydavateľstva stratil zamestnanie a mal neoficiálny zákaz publikovania. Od roku 1971 sa venoval iba spisovateľskej práci.

Pre opätovné zhoršenie zdravotného stavu bol v rokoch 1974–1978 na invalidnom dôchodku. Potom sa presťahoval do Bratislavy a prijal miesto redaktora týždenníka Bojovník. Po spoločenských zmenách v roku 1989 obnovil tradíciu vydavateľstva Odkaz a pod tým istým názvom založil v Bratislave vydavateľstvo, ktoré sa pod jeho vedením orientovalo na vydávanie pôvodnej slovenskej literatúry. Zomrel 4. júna 2015.

Prvé básne uverejňoval ako stredoškolák v časopisoch Nový rod, v školskom mesačníku Napred a počas SNP v Hlase národa pod pseudonymom Kvetoslav. Básnický debut Hľadanie mu vydal Samovzdelávací krúžok Ľ. Štúra pri zvolenskom gymnáziu r. 1946. Táto zbierka, ktorú ilustrovali jeho spolužiaci Oto Juráš a Viliam Dindeský, vyvolala ďalšiu tvorivú aktivitu študentov. Roku 1948 mu Edícia Literárnej skupiny mladej slovenskej generácie v Bratislave vydala druhú zbierku Prúd času, ktorý neodteká. Umelecký posun autora znamenala zbierka Ako prší noc (1963). V zbierke Kvet v čiernom (1967) položil dôraz na spojenie klasickej formy s novými výrazovými prostriedkami. Toto úsilie dominuje aj v zbierke Chvenie (1990), vydanej v náročnej grafickej úprave, i v básnickej skladbe Listy Bohu (1991). V zbierke Liečenie milovaním (1994) autor prostredníctvom starého básnického útvaru rispetu vyznáva lásku a úctu žene, milenke, manželke a matke. Výber z básnickej tvorby L. Fuchsa vyšiel pod názvom Ponáram sa do tvojich plytčín (1995). Až na dno ľúbosti načrel básnik v zbierke Som, keď som s tebou (1998).

Pre deti a mládež vydal knihy próz Dúha nad riekou (1990), Tajomstvo rybárskeho ostrova (1991) a zbierku veršov pre najmladších čitateľov Ako sa lovia rýmy (1994). Je autorom veršovanej komédie Podvody spod vody (1989). Knižnú podobu dostala aj Fuchsova psychologická štúdia Sila súladu (1995), ktorá vyšla aj v rozšírenom vydaní pod názvom Tajomstvo ducha (1997).

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house