Hlavná stránka | Index | < Helena Dvořáková | > Etela Farkašová
Vyhľadávanie: 

 

Michal Eliáš Michal Eliáš

Narodil sa 19. septembra 1934 vo Velčiciach v rodine roľníka. Základné školské vzdelanie získal v rodisku, neskôr študoval na Gymnáziu v Zlatých Moravciach (1951-1954) a Vysokú školu pedagogickú absolvoval v Bratislave (1954-1958). Pracoval ako stredoškolský profesor v Komárne (1958-1961) a na Pedagogickej fakulte v Nitre bol odborným asistentom (1961-1965). Roku 1965 sa stal pracovníkom Matice slovenskej v Martine, kde neskôr zastával funkciu riaditeľa literárnomúzejného oddelenia. Zomrel 2. apríla 2018.

Vo svojej literárnohistorickej práci sa orientuje najmä na výskum staršej slovenskej literatúry. Jeho štúdie sú fundované, čo sa napríklad zračí aj v príspevkoch o Slovenskom učenom tovarišstve, monografických štúdiách a portrétoch. Pamiatky staršej slovenskej literatúry zaradil Eliáš do súdobého kultúrnospoločenského a literárneho kontextu. Usiluje sa vystihnúť ich osobitosť a uchopiť ich vo vývinovom procese, ako to badať v Rukopisnom zborníku poézie z roku 1821 . Na knižné vydanie pripravil rukopisné memoáre takmer neznámeho autora Jána Ignatyho pod názvom Vojak v poli (1972). Zaujímavá je antológia slovenského humoru a satiry od polovice 17. storočia do roku 1914 s názvom Kratochvíľne historky (1978). Z ďalších prác možno spomenúť Slavica v Literárnom archíve Matice slovenskej, Rozprava o Turkoch od Michala Institorisa (v spolupráci s Jozefom Minárikom) či Adam František Kollár (1968). Michal Eliáš zostavoval rozličné jubilejné literárne pásma o Matici slovenskej a niektorých našich národovcoch. Významný je jeho výber dokumentov k dejinám Matice slovenskej pod názvom Národná svetlica (1988).

apríl 1999

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house