Hlavná stránka | Index | < Michal Kocák | > Jozef Kollár
Vyhľadávanie: 

 

Tibor Kočík Tibor Kočík
foto: Gabriel Bodnár 2004

Narodil sa 5. decembra 1952 v Košiciach, kde nepretržite pôsobí a žije. Slovenská literatúra ho vníma ako básnika, esejistu, publicistu a editora. Maturoval na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach (1972). Je absolventom Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, kde vyštudoval všeobecnú pedagogiku (1976) a špeciálnu pedagogiku (2002), a tiež absolventom štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1989). Pôsobil ako učiteľ (1976 – 1983), vydavateľský redaktor vo Východoslovenskom vydavateľstve (1983 – 1984), novinár v denníku Večer (1984 – 1988), tajomník krajskej pobočky Zväzu slovenských výtvarných umelcov a Slovenskej výtvarnej únie v Košiciach (1988 – 1990), umelec v slobodnom povolaní (1990 – 1991), zástupca šéfredaktora mesačníka Hlas demokracie (1991 – 1993). Od r. 1993 je zástupcom riaditeľa Liečebno-výchovného sanatória v Košiciach, zároveň v rokoch 1997 – 2000 bol vedúcim edície Siločiary vo vydavateľstve Slovo, a. s., Košice. V rokoch 1985 – 1988 redigoval literárnu prílohu Východoslovenských novín Dúha.

Tibor Kočík je literárne aktívny od začiatku 80. rokov, keď publikoval predovšetkým básne, eseje a recenzie v literárnych časopisoch, v dennej tlači a v rozhlase (Nové slovo mladých, Romboid, Slovenské pohľady, Kultúrny život, Literárny týždenník, Literární noviny, Pravda, Smena, Východoslovenské noviny, Večer a i.). Kočíkova poézia sa vyznačuje tematickou, motivickou i žánrovou pestrosťou. V jeho tvorbe nájdeme básne, ktoré majú ráz lyrických impresií, intímneho ladenia, básne stvárňujúce predovšetkým súkromný priestor vzťahu ženy a muža a existencie rodiny. Patrí k autorom, ktorí sa neuspokojujú s osvojením si jedného, hoci originálneho spôsobu umeleckého vyjadrenia, ale ustavične sa vydávajú na cestu neľahkého, miestami priam bolestného objavovania. Autorsky pripravil niekoľko rozhlasových literárnych pásiem a kompozícií, je zostavovateľom viacerých zborníkov poézie a prózy východoslovenských autorov.
Knižne debutoval zbierkou básní Vnútrozemie (1995). Prejavil sa v nej ako autor kultivovanej poézie, vyznačujúcej sa nekompromisným pohľadom do „vlastného vnútrozemia“ a zachovávaním si záznamov z rôznych životných napätí a kríz. Po prvotine nasledovala básnická zbierka Premenlivé dno (1996). Predstavuje výsostne intímnu, meditatívnu a kontemplatívnu lyriku, miestami sa ponášajúcu na malé evanjeliá. V zbierkach Pohľadnice & skice (1997), Stretnutie voľných pádov (1998), Dlhá jazda/ružová záhrada (1999), Medirytiny duše (2000) sa ilúzií zbavený lyrický subjekt Kočíkových básní vyrovnáva s prežívanou realitou, zaujíma kritické stanoviská k aktuálnemu stavu ľudskej morálky, ktorý nehodnotí, neodsudzuje konkrétne spoločenské či politické systémy, nevyslovuje súdy, ale skôr ho analyzuje prostredníctvom spytovania seba samého. Sémantickými uzlami lyrizovaných monológov aj stíšených, ponorných dialógov s univerzom býva svedomie, hriech, pravda, láska, smrť, osud, čas, slovo a ďalšie, viac či menej abstraktné veličiny. V nateraz poslednej zbierke básní Byť namiesto mať (2004) sa nástojčivejšie hlásia o slovo témy medziľudskej komunikácie. Niet v nej prebujnenej metaforiky, skôr prostá výpoveď o prostých veciach, pocitoch, predstavách, myšlienkach, pričom nemožno hovoriť o zjednodušovaní, skôr o kondenzácii zmyslu. Výber básní z prvých šiestich Kočíkových zbierok vyšiel pod názvom Vnútorný pohyb (2002) v zostavovateľskej úlohe Igora Hochela. Je autorom výtvarnokritických reflexií Fragmenty z medzičasu (2000), kde esejistickým štýlom s prevažne postulatívne syntetickým charakterom priblížil výtvarnoumeleckú situáciu východného Slovenska z rokov 1985 – 2000.


Použitá literatúra:

1) AMRICHOVÁ, J. 2002. Tibor Kočík - personálna bibliografia. Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia, 2002. 142 s. ISBN 80-88687-21-7
2) BŽOCH, J.: Od dravca cez outsidera k anonymnému rockerovi. Denník SME. 2005. Ročník 13, číslo 97, príloha Kultúra, s. 2.
3) HATALA, M.: Pohyb, ale uzavretý. ROMBOID. 2004. Ročník 39, číslo 4, s. 87.
4) HOCHEL, I. In: Kočík, T. 2002. Vnútorný pohyb. Košice: Agentúra K - Kristíny Rybárovej, 2002. 150 s. ISBN 80-89054-07-2
5) MAŤOVČÍK, A. a kol. 2001. Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2001. 527 s. ISBN 80-8061-122-X
6) MIKULA, V. a kol. Slovník slovenských spisovateľov. Praha: Libri, 1999, 526 s. ISBN 80-85983-56-7
7) REZNÍK, J. 2001. Túry do literatúry. Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, 2001. 480 s. ISBN 80-7145-616-0

október 2006

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house