Hlavná stránka | Index | < Štefan Žáry | > Tibor Žilka
Vyhľadávanie: 

 

Miloš Žiak Miloš Žiak

Narodil sa 13. septembra 1959 v Bratislave. Základnú a strednú školu navštevoval v rodisku, rovnako ako FF UK. Pracoval v rozličných zamestnaniach, ako pracovník Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave či ako redaktor časopisu Fragment K. Bol členom KV VPN, neskôr KC VPN. Bol aj vedúcim pracovníkom Prezidentskej kancelárie prezidenta ČSFR Václava Havla v Bratislave a poradcom predsedu vlády SR Jozefa Moravčíka (1994).

Potom ako sa predstavil časopiseckým publikovaním veršov, debutoval zbierkou básní Oheň až požiar (1982). Vo veršovanej groteske Don Quijote v pekle (1989) načrel do filozofických podtextov a skrytých, hoci stále aktuálnych významov. Svoju erudovanosť a esejistickú rozvahu prejavil aj v práci Svet v názoroch Goetheho (1989). Významnou súčasťou jeho tvorivých cieľov je próza Bojím sa mať strach (1990), zachytávajúca konfliktný vzťah medzi synom a otcom. V tejto kontroverznej knižke, ktorej nechýba zmysel pre humor, umeleckú skratku ani dynamické tempo, Žiak tvrdo nastoľuje aj otázku židov a židovstva v slovenskej spoločnosti. Podobnej téme, konkrétnej úlohe židov pri deformáciách prednovembrových politicko-spoločenských pomerov, sa venuje v knihe Jewropean (1997).

Udalosti a deje od novembra 1989 do marca 1994 zmapoval v "súbore neosobných analýz" Pád komunizmu na Slovensku a najmä čo sa dialo potom (1994). V ďalších dvoch knihách politických analýz Slovensko: Od komunizmu - kam? (1996) a Slovensko medzi napredovaním a úpadkom (1998) sa zaoberá obdobím po novembri 1989.

Román Gold, Zlatko a Zlatoústy (1999) mapuje z generačného hľadiska spoločenskú i individuálnu ľudskú situáciu v rozmedzí rokov 1968 až 1993 v Československu. Je to prvý pokus o zachytenie obdobia okupácie armádami Varšavskej zmluvy, neskoršej normalizácie, ako aj obratu po novembri 1989 až po zánik spoločného štátu Čechov a Slovákov. V centre pozornosti autora je generácia dnešných štyridsiatnikov, problémy spojené s  hľadaním vlastnej identity.

máj 1999

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house