Hlavná stránka | Index | < Alta Vášová | > Pavel Vilikovský
Vyhľadávanie: 

 

Svetloslav Veigl Svetloslav Veigl

Občianskym menom Ferdinand Veigl, narodil sa 24. decembra 1915 v Horňanoch v roľníckej rodine. Do základnej školy chodil v Leviciach a v Bánovciach nad Bebravou, študoval na Gymnáziu v Ružomberku a neskôr v Levoči. Potom vstúpil do františkánskej rehole a po roku noviciátu v Trnave zmaturoval na Gymnáziu v Malackách (1936). V nasledujúcich rokoch študoval na bohosloveckých fakultách v Salzburgu a v Bratislave a odbor slovenčina-filozofia na FF UK, kde roku 1946 získal doktorát filozofie. Po skončení vysokoškolských štúdií vyučoval na gymnáziách v Malackách a Bardejove. Koncom 40. rokov sa stal obeťou prenasledovania kňazov a príslušníkov rehoľných rádov. Ako kňaz pôsobil v Trnave-Tulipáne, potom v Abraháme a od roku 1975 až do smrti v Kráľovej pri Senci. Zomrel 17. februára 2010.

Svetloslav Veigl patrí k zakladateľom katolíckej moderny. Debutoval básnickou zbierkou Cestami vetra (1938), ktorá je vyjadrením jeho kresťanskej orientácie a pripomenutím stálosti a nemennosti morálnych hodnôt kresťanstva. V tomto duchu sa nesú aj ďalšie básnické zbierky jeho prvého tvorivého obdobia: Výstup na horu Tábor (1939), Menom ťa neviem osloviť (1941), Kvety na troskách (1945), Volanie z diaľky (1946), Láska smrť (1946).

Potom sa básnik na viac ako dve desaťročia odmlčal. Príčinou boli politické manipulácie bývalého režimu s kňazským stavom, ale aj zatrpknutie básnika na možnosti poézie v neslobodnej spoločnosti. Ďalšou básnickou zbierkou sa prihlásil až v nádejnom období úľavy koncom 60. rokov. Bola to zbierka Mesto na návrší (1968), v ktorej jednoznačne upozornil na reálnu možnosť záhuby ľudskej civilizácie. Potom nasledovala ďalšia dvadsaťročná básnická pauza. Až roku 1988 vydal výber zo svojej básnickej tvorby Pred ružou stojím nemý, roku 1990 výber Jemu jedinému, ktorý doplnil o niekoľko básní z rukopisu. Ako už naznačuje názov, nadviazal ňou na tie ideály a mravné hodnoty kresťanstva, ktoré sú prítomné v jeho ranej tvorbe. Oslavou slobodného života a jeho Stvoriteľa sú verše zbierok Hľadanie svetla (1991), Zlatý kľúč (1992), Bardejovské rondely (1992), Rodinné rondely (1994), Nebo na Zemi (1995), Klopem a volám (1996), Doma pod oknami (1997).

Za knihu Hľadanie svetla mu Slovenský literárny fond roku 1992 udelil odmenu. Básnická zbierka Rodinné rondely a doterajšia poetická tvorba Svetloslava Veigla bola odmenená Cenou Spolku slovenských spisovateľov.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house