Hlavná stránka | Index | < Ján Števček | > Ctibor Štítnický
Vyhľadávanie: 

 

Peter Štilicha Peter Štilicha

Narodil sa 2. mája 1947 vo Vyšnom Orlíku v rodine gréckokatolíckeho duchovného. Základnú školu navštevoval v Stanči (teraz Zemplínska Nová Ves, 1953-1958) a v Trebišove (1958-1962), kde absolvoval aj strednú všeobecnovzdelávaciu školu (1962-1965). Po maturite bol jazdcom a chovateľom koní v Topoľčiankach (1965-1966). Potom študoval na Pedagogickej fakulte v Trnave (1966-1967) a na FFUK v Bratislave (1967-1973) slovenčinu a francúzštinu. Pracoval ako redaktor Čs. rozhlasu v Bratislave (1971-1976), vo vydavateľstve Smena (1976-1978), v denníku Smena (1978-1982), tu viedol aj prílohu pre mladých autorov, roku 1983 sa stal šéfredaktorom časopisu Zornička. Žurnalistike sa venuje dodnes.

Do literatúry vstúpil v polovici 60. rokov. Publikoval verše a recenzie v literárnych časopisoch a v denníkoch. Knižne debutoval básnickou zbierkou Prosenie s koňmi (1971). Vyjadril v nej bytostné spojenie s prírodným svetom. Jeho hlavným vyjadrovacím prostriedkom sa stala metafora a asociatívna kompozícia. V druhej básnickej zbierke Verše o zrení (1975) sa naďalej pridržiava metaforického jazyka a voľných strofickým foriem. Vo svojich básňach reflektuje nepriamo niektoré dramatické udalosti 2. svetovej vojny a svoju prítomnosť v 70. rokoch. V knihe Večerný vietor (1978) si uvedomil kontext slovenskej modernej poézie. Prihlásil sa k myšlienkovému a estetickému odkazu L. Novomeského, P. Horova a J. Kostru. Zdisciplinoval sa a zjednodušil zobrazovacie postupy. V popredí jeho veršov je senzualizmus a nezlomný optimizmus. Pre jeho poéziu je charakteristická výrazová redundancia. V zbierke Žijem (1983) sa Štilicha celkom očividne hlási k poézii života, odhodlaný ho nielen zachytiť, dotknúť sa ho, ale doň aj hlboko preniknúť. Zbierka Denné sny (1985) prináša básne o žene, o hudbe, o cestovaní, no najmä o pokornom reflektovaní toho všetkého. Básnický vývoj Petra Štilichu možno na jednej strane vymedziť romantizujúcou autoštylizáciou jeho prvej zbierky a na druhej modernou civilnosťou jeho najnovšej tvorby, a to do istej miery potvrdzuje aj jeho zbierka Čierna skrinka (1988), ktorej možno prisúdiť svojské postavenie v kontexte našej súčasnej pôvodnej básnickej tvorby.

P. Štilicha prekladá aj z francúzštiny.

apríl 1999

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house