Hlavná stránka | Index | < Zoltán Szeberényi | > Peter Ševčovič
Vyhľadávanie: 

 

Vincent Šabík Vincent Šabík

Literárny vedec, estetik, teoretik, kritik, esejista, prekladateľ. Narodil sa 17. septembra 1937 v Červenom Hrádku, okres Zlaté Moravce, v murársko-roľníckej rodine. Do základnej školy chodil v rodisku, do strednej v Malých Vozokanoch, maturoval roku 1955 v Zlatých Moravciach. V rokoch 1955-1959 absolvoval štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, odbor slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra. Od roku 1959 pracoval ako odborný pracovník Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied, kde publikoval odborné štúdie z vedeckého knihovníctva a viaceré bibliografie z oblasti knihovníctva, dizertačných a habilitačných prác, organizácie vedeckého výskumu. V rokoch 1965-1968 pôsobil ako redaktor novozaloženého časopisu Revue svetovej literatúry, ktorý pomáhal prekonávať izolovanosť domácej literatúry, v rokoch 1969-1970 bol jeho šéfredaktorom, zároveň zastával funkciu tajomníka Zväzu slovenských spisovateľov. V rokoch 1970-1972 bol riaditeľom vydavateľstva Slovenský spisovateľ a v rokoch 1973-1974 jeho šéfredaktorom. V rokoch 1974-1986 pracoval na generálnom riaditeľstve Slovenského ústredia knižnej kultúry. V rokoch 1986-1988 bol riaditeľom Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie a od septembra 1988 do roku 1990 pracoval ako šéfredaktor časopisu Literárny týždenník, ktorý založil. Časopis sa zasadzoval za obrodu literárneho, kultúrneho a spoločenského života týchto prelomových rokov. Potom sa vrátil do Ústavu umeleckej kritiky, kde pracoval ako vedecký pracovník až do jeho zániku roku 1991. Roku 1991 nastúpil pracovať do Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa popri vedeckej práci venuje prednáškam (špeciálne estetické koncepcie). Vedeckú hodnosť kandidáta vied o umení získal roku 1992 obhájením dizertačnej práce Skúmanie literárnej recepcie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a pedagogickú hodnosť docenta habilitačnou prácou Kritické chápanie roku 1995 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jej základom je hermeneutická orientácia.

V slovenskej literárnej kultúre je prítomný od začiatku 60. rokov. V časopisoch Slovenské pohľady, Kultúrny život, Romboid, Litteraria, Slovenská literatúra, Literárny týždenník, Revue svetovej literatúry publikuje články, recenzie, štúdie a eseje o slovenskej a svetovej, najmä nemeckej literatúre a literárnej vede. Vybrané eseje o významných predstaviteľoch súčasnej slovenskej a svetovej literatúry zhrnul do publikácie Indície imaginárneho (1972). Súborom kritických prác zo 70. rokov je kniha Čítajúci Titus (1982), v ktorej rozvinul receptívny koncept prístupu k novej literatúre. Potvrdzuje ho aj nasledujúca kniha článkov, úvah, esejí a portrétov Literatúra pre súčasníkov (1988). Jeho ďalšia kniha Literárne regenerácie (1998) mapuje diela a autorov slovenskej literatúry v rokoch 1989 až 1998. Sú v nej sústredené recenzie, štúdie ku knižným vydaniam a ďalšie texty. Diskurzy o kultúre (2001).

Súčasťou tvorivých aktivít V. Šabíka je editorská práca. V 70. rokoch založil edíciu Knižnica Slovenského spisovateľa. Zostavil a štúdiami opatril výbery z diel popredných slovenských a zahraničných autorov, antológie poézie a prózy (Ako vzniká deň, antológia prózy 60. rokov, Zem pod nohami, antológia poézie); roku 1969 vydal antológiu slovenskej prózy v nemčine Vespätete Tränen und andere slowakiche Erzählungen, Túúbingen 1969). Ako germanista uvádzal mnohých súčasných a klasických autorov nemeckej jazykovej oblasti v knižných aj časopiseckých prekladoch.

Recenzie
Rozhovory

máj 1999

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house