Hlavná stránka | Index | < Ivan Szabó | > Vincent Šabík
Vyhľadávanie: 

 

Zoltán Szeberényi Zoltán Szeberényi

Narodil sa 11. augusta 1930 v Komárne. Pracoval ako robotník, neskôr ako technik v komárňanských lodeniciach, pritom diaľkovo študoval strojníctvo (štúdium absolvoval roku 1953). Potom študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, odbor maďarský jazyk a literatúra (1957). Roku 1972 získal vedeckú hodnosť kandidát vied, o rok neskôr sa stal doktorom filozofie a roku 1980 habilitoval na docenta. Od roku 1995 je v dôchodku. V súčasnosti žije v Komárne.

V rokoch 1957-1960 učil na Gymnáziu v Galante. Od roku 1960 pracoval na Pedagogickej fakulte v Nitre. V rokoch 1968-1974 a 1980-1985 vykonával funkciu vedúceho Katedry maďarského jazyka a literatúry.

Ako literárny vedec na seba upozornil najmä štúdiou o nitrianskej literárnej spoločnosti Híd (Most), ktorá vznikla roku 1965 a Szeberényi sa v nej sústredil na vydavateľské aktivity tejto spoločnosti. Zásadný význam má jeho monografia Győry Dezső csehszlovákiai kőltészete (Československá básnická tvorba Dezső Győryho, 1972). Ako vysokoškolská učebnica bola koncipovaná jeho práca Gyermek - és ifjúsági irodalom (Literatúra pre deti a mládež, 1980, 1988). Literárnovedné štúdie zaradil do zväzku Visszhang és reflexió (Ozvena a reflexia, 1986). Portrétne štúdie o tvorcoch maďarskej literatúry na Slovensku tvoria dielo Arcok és művek (Tváre a diela, 1988). Monografické dielo Duba Gyula o významnom predstaviteľovi maďarskej prózy na Slovensku vydal roku 1997. Je spoluautorom a redaktorom veľkoryso koncipovaného encyklopedického diela A csehszlovákiai magyar irodalom lexikona (Lexikón česko-slovenskej maďarskej literatúry, 1997).

Z. Szeberényi zostavil a roku 1976 pod názvom Mű és érték (Dielo a hodnota) vydal výber z maďarskej literárnej kritiky na Slovensku. Jeho ďalší výber Szlovenszkói kűldetés - Csehszlovákiai magyar eszéírók 1918-1938 (Slovenské poslanie - maďarskí esejisti z Československa 1918-1938) vyšiel roku 1984. Ďalšie dva zväzky tohto výberu vyšli v rokoch 1988 a 1990 pod názvom Hagyomány és magújulás 1-2, Csehszlovákiai nagyar eszéírók 1948-1988 (Tradícia a obnovenie 1 - 2, maďarskí esejisti z Československa 1948-1988).

Szeberényi vedno s generačnými druhmi či kritikmi, blízkymi názorovo (L. Turczel, Z. Fónod) sústavnou literárnokritickou aktivitou, najmä na stránkach Irodalmi Szemle a Új szó (Nové slovo), dotváral obraz maďarskej literatúry u nás, pritom k literárnym textom pristupoval bez generačných obmedzení, so schopnosťou obsiahnuť literárny text komplexne, rešpektujúc jeho umelecké i spoločenské súradnice.

december 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house