Hlavná stránka | Index | < Paula Sabolová | > Viktor Simmer Matuga
Vyhľadávanie: 

 

Ján Sedlák Ján Sedlák

Narodil sa 21. apríla 1914 vo Veľkej Lodine v roľníckej rodine. Do ľudovej školy chodil v rodisku, zmaturoval roku 1934 na Gymnáziu v Košiciach. Potom študoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V rámci vysokoškolských štúdií (1934-1938) študoval v Krakove na Jagellonskej univerzite a na Sorbonne v Paríži. Po skončení štúdia pôsobil v rokoch 1938-1941 ako stredoškolský profesor v Bratislave a Trnave. Potom sa stal dramaturgom činohry SND a zároveň redigoval časopisy Rozvoj (1940-1942) a Kultúra (1943-1944). Po oslobodení, v rokoch 1945-1948, bol dramaturgom Slovenského filmu, v rokoch 1948-1954 stredoškolským pedagógom na Dievčenskom a Pedagogickom gymnáziu v Bratislave a v rokoch 1954-1958 vedúcim pracovníkom Výskumného ústavu pedagogického, kde roku 1955 založil a tri roky redigoval časopis Slovenský jazyk a literatúra v škole. Potom znova tri roky učil na bratislavských stredných školách. Roku 1961 začal prednášať na Pedagogickej fakulte v Trnave, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku roku 1979. Zomrel 24. marca 2007.

Prvé literárne práce publikoval ako stredoškolák. Od polovice 30. rokov bol trvalým kultúrnym spolupracovníkom novín a časopisov Slovák, Slovenská politika, Postup a Kultúra. Jeho prvou knižne publikovanou prácou je monografia Literárne dielo Tichomíra Milkina (1941). Ešte v tom istom roku knižne vydal aj monografiu Básnický profil Andreja Žarnova. Zozbieral a autorsky spracoval štyri knihy slovenských ľudových rozprávok V začarovanej krajine, O kráľovi, ktorému sa jedno oko smialo, druhé plakalo (obe 1943), O zlatom vtáčikovi (1945) a Fuk do diery (1946). Po oslobodení sa celé štvrťstoročie prezentoval odbornými štúdiami a článkami o autoroch a dielach francúzskej a poľskej klasickej i modernej literatúry, odbornými prácami z teórie vyučovania literatúry, ako autor učebníc literatúry a bohatou prekladateľskou tvorbou prozaických i dramatických diel z francúzštiny i poľštiny. Roku 1969 vydal román pre mládež Vzrušenie, v ktorom zobrazil školský život stredoškolských študentov a ich pedagógov v uvoľňujúcej sa atmosfére spoločenského života koncom 60. rokov. Praktické potreby vysokoškolského pedagóga ho priviedli k vydaniu skripta Rozprávka, povesť, poviedka v literatúre pre mládež (1971) a vzápätí teoretickej knihy Epické žánre v literatúre pre mládež (1972). Kniha Osobnosti a diela vo svetovom realistickom románe (1975) je populárno-vedeckou učebnicou pre vysokoškolských študentov. Roku 1995 vydal memoáre Moje polstoročie, Rozbehy cez úskalia, v ktorých sprístupnil mnohé kultúrne fakty, udalosti, vzťahy, osobnosti, politické zákulisie i atmosféru 30. a 70. rokov.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house