Hlavná stránka | Index | < Vladimír Reisel | > Gabriela Rothmayerová
Vyhľadávanie: 

 

Karol Rosenbaum Karol Rosenbaum

Narodil sa 7. februára 1920 v Lednických Rovniach v rodine pekára. Do základnej školy chodil v rodisku, do meštianskej v Púchove. Zmaturoval roku 1940 na Reálnom gymnáziu v Trenčíne. Potom študoval slovenčinu a germanistiku na FF Slovenskej univerzity v Bratislave. Po skončení vysokoškolských štúdií roku 1944 bol rok stredoškolským profesorom na Obchodnej akadémii v Trenčíne a rok na Obchodnej akadémii v Martine. Roku 1947 sa stal pracovníkom Literárnohistorického odboru Matice slovenskej v Martine, odkiaľ prešiel roku 1951 do Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Tu pôsobil vo funkciách predsedu, riaditeľa a zástupcu riaditeľa. V rokoch 1960–1961 bol tajomníkom Zväzu čs. spisovateľov v Prahe a v rokoch 1963–1964 prvým tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov v Bratislave. Roku 1973 sa stal riaditeľom novozriadeného Literárnovedného ústavu SAV a vedúcim redaktorom časopisu Slovenská literatúra. Tieto funkcie zastával až do odchodu na dôchodok roku 1989. V rokoch 1951–1956 externe prednášal dejiny slovenskej literatúry na FF Karlovej univerzity a na Vysokej škole ruského jazyka a literatúry v Prahe. Roku 1973 získal vedeckú hodnosť doktora vied (DrSc.) a roku 1987 ho zvolili za riadneho člena Slovenskej akadémie vied. Zomrel 5. marca 2001 v Stupave.

Prvé literárnovedné štúdie a literárne kritiky publikoval v polovici 40. rokov. Ako literárny historik sa po prvý raz výrazne prezentoval štúdiou Vzťah slovenského literárneho romantizmu k nemeckému klasicizmu, ktorá vychádzala na pokračovanie v Literárnohistorickom zborníku v rokoch 1946-1948 a dodnes je východiskovým dielom porovnávacej literárnej vedy. V ďalšom období vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na obdobie slovenského romantizmu a klasicizmu. Výsledkom tohto úsilia je časopisecky publikovaná študia Literárne náhľady Jána Kollára v rozpravách o vzájomnosti slovanskej (1948) a personálne monografie Michal Miloslav Hodža (1948) a Ján Kollár 1852-1952 (1952), literárnovedná monografia Prístup k hodnoteniu klasického dedičstva slovenskej literatúry (1955) a Ján Kollár, pevec lásky k národu (1956), ako aj syntetická štúdia Slovanská myšlienka a prehĺbenie obrodeneckej ideológie v literatúre, s podtitulom Od klasicizmu k romantizmu, ktorá vyšla v druhom zväzku kolektívneho diela Dejiny slovenskej literatúry (1960).

Pokračovaním tejto bádateľskej orientácie je populárno-vedecká štúdia Pavol Jozef Šafárik (1961) a početné štúdie, úvahy a eseje, ktoré vyšli súborne v knihe Poézia národného obrodenia (1970). V 60. rokoch orientoval svoje bádateľské záujmy aj na literatúru medzivojnového obdobia, a to predovšetkým na osobnosť básnika L. Novomeského a tvorbu skupiny DAV. Okrem viacerých štúdií na túto tému napísal monografiu Podobizeň Ivana Horvátha (1967). Z rozsiahlej literárnokritickej a literárnopublicistickej tvorby knižne publikoval výbery Priestorom literatúry (1970) a Pamäť literatúry (1978). Prvý súbor predstavuje výber statí z rokov 1946–1969 a druhý zo 70. rokov.

Významnou časťou literárnovedných záujmov K. Rosenbauma sú vzťahy slovenskej a českej literatúry. Na túto tému napísal viacero štúdií. Syntetizujúcim literárnovedným dielom s touto tematikou je monografia Vzťahy slovenskej a českej literatúry 19. a 20. storočia; Koncepcia riešenia (1989). Rovnako významnou a rozsiahlou je aj jeho editorská práca. Na vydanie pripravil preklad a rozbor Kollárovej rozpravy O literárnej vzájomnosti (1954), zborník Tajovský v kritike a spomienkach (1956). Obsiahla je jeho editorská práca: Dielo Sama Chalupku (1952), šesťväzkové Dielo Jozefa Gregora Tajovského (1953–1958), trojzväzkové vydanie Diela Ivana Horvátha (1964–1966), súbor básní o Ľudovítovi Štúrovi Blahá pamiatka (1995), šesťzväzkový výber z Novomeského kritickej a publicistickej tvorby (1969–1992), ako aj súborné dvojzväzkové vydanie jeho básní (1971), štyri zväzky vybraných spisov A. Matušku (1972–1978), tri zväzky vybraných spisov P. Horova (1972–1978), zborníky k životným jubileám D. Okáliho, J. Martáka, L. Novomeského, J. Poničana, A. Plávku a iných.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house