Hlavná stránka | Index | < Pavol Rankov | > Karol Rosenbaum
Vyhľadávanie: 

 

Vladimír Reisel Vladimír Reisel

Narodil sa 19. januára 1919 v Brodzanoch v remeselníckej rodine. Do ľudovej školy chodil vo Veľkých Bieliciach. Zmaturoval roku 1937 na Gymnáziu v Prievidzi. Po maturite dva roky študoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, potom sa stal poslucháčom Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia roku 1941 sa stal stredoškolským profesorom na Obchodnej akadémii v Bratislave, kde pôsobil až do leta 1945. Po oslobodení krátko pracoval v Pravde, potom nastúpil do diplomatických služieb. Stal sa tlačovým atašé na Čs. veľvyslanectve v Paríži. Vrátil sa roku 1949, no v službách ministerstva zahraničných vecí zostal až do roku 1952. V rokoch 1952–1959 bol redaktorom týždenníka Život a v rokoch 1960–1972 redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Potom ho vymenovali za šéfredaktora Slovenských pohľadov, kde zotrval až do odchodu na dôchodok roku 1987. Zomrel 1. septembra 2007.

Prvé básne a preklady z francúzskej poézie publikoval už v rokoch stredoškolských a vysokoškolských štúdií, a to najmä v časopisoch Svojeť, Nové slovo, Elán, Slovenské pohľady a Slovenské smery. Knižne debutoval zbierkou Vidím všetky dni a noci (1939), ktorou sa prihlásil k poetike slovenského nadrealizmu. Prihlásenie sa k tejto poetike potvrdil aj v nasledujúcich zbierkach Neskutočné mesto (1943) a Zrkadlo za zrdkadlom (1945), no obohatil ju o nové spoločenské motívy protivojnového a sociálneho obsahu. Po zmene spoločenského poriadku vo februári 1948 vrátil sa čiastočne k tradičnej poézii. Prejavilo sa to v básnických zbierkach Svet bez pánov (1951), Doma (1953), Milovaní milujúci (1954), v zbierke satirických veršov Dobrí vtáci (1954) i v zbierke Spevy sveta (1955). Výraznejším posunom v jeho básnickom vývine sa stala zbierka Ďakujem ti (1957). Zaradil do nej aj poému z nadrealistického obdobia Neskutočné mesto, čím naznačil nielen návrat k poetike svojich začiatkov, ale aj možnosti jej tvorivého uchopenia v budúcej tvorbe. Prejavilo sa to v básnických zbierkach More bez odlivu (1960), Básne o sne (1962), Smutné rozkoše (1966), Oči a brezy (1972) a Moja jediná (1975). Reflektoval v nich zložitosť a protirečivosť súčasného sveta a zároveň tematicky rozšíril okruh svojich tvorivých záujmov. Meditatívno-filozofujúci rozmer majú zbierky U nás (1977) a Rozlúčky (1980). Prejavuje sa v nich autorovo úsilie o návrat k osvedčeným mravným hodnotám života spoločnosti a tiež snaha o kritické spracovanie vlastnej životnej skúsenosti i životnej skúsenosti svojej generácie. Básnická zbierka Žena a muž (1984) je knihou ľúbostnej lyriky a má podtitul Vnútorné dialógy. Sú to básnické rozhovory muža a ženy o stále ohrozovanej potrebe vzájomného porozumenia a ľúbostného citu medzi partnermi a o nevyhnutnosti rovnocenného partnerského vzťahu v každej životnej situácii. Kniha Trpké plánky (1988) je zbierkou básnikových nepublikovaných juvenílií z druhej polovice 30. rokov, keď sa začal hlásiť k poetike nadrealizmu.

Výbery z básnickej tvorby Vladimíra Reisela vyšli pod názvami Prvé smutné rozkoše (1968), Básne o sne a smutné rozkoše (1971), Žiarivá (1974), Lásky stolisté (1976) a Premeny milovania (1979). Ako dokument nadrealistického obdobia vydal roku 1967 rukopis básnickej zbierky Temná venuša, ktorý v čase vzniku (1940) nevyšiel.

Pre deti napísal zbierky prírodnej lyriky Najdrahší šperk (1958), Keď sa lúka zazelená, Tisíc hier a tisíc kvetov (obe 1961) a leporelo Zázračná muzika (1962).

Je autorom aj literárnokritickej monografie Poézia Laca Novomeského (1946) o prvom tvorivom období tohto básnika.

V prekladovej tvorbe sa zameral na klasickú i modernú francúzsku poéziu. Knižne vydal výbery z poézie P. Eluarda, P. Verlaina, G. Apollinaira, A. Bretona, R. Chara, P. Reverdyho, J. Préverta, ale aj preklady prozaických diel R. Garyho, H. de Balzaca, Stendhala, E. Trioletovej, J. Giona, A. Francea, A. Fourniera a divadelných hier Marivauxa, Camusa a Cocteaua. Zo španielčiny preložil básne B. de Oteru a z gréčtiny básne J. Ritsosa. Obsiahly výber z jeho prekladateľskej tvorby vyšiel pod názvom Preklady (1984).

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house