Hlavná stránka | Index | < Dana Podracká | > Hana Ponická
Vyhľadávanie: 

 

Belo Polla Belo Polla

Narodil sa 12. apríla 1917 v Humennom v rodine murárskeho a kamenárskeho majstra. Do ľudovej a meštianskej školy chodil v rodisku, do gymnázia v Michalovciach, kde roku 1937 aj zmaturoval. V rokoch 1937-1942 študoval slovenčinu a dejepis na FF Slovenskej univerzity v Bratislave. Vedecko-výskumnú prácu začal ako pracovník Archívu Ministerstva vnútra v Bratislave, kde pôsobil v rokoch 1942-1944. Potom bol jeden školský rok profesorom slovenčiny a dejepisu na Učiteľskej akadémii v Bratislave. Od septembra 1945 sa stal pracovníkom Historického odboru Matice slovenskej v Martine. V apríli 1948 sa stal archivárom v Oblastnej pobočke Poľnohospodárskeho archívu v Košiciach. Tu pracoval do roka 1950. Potom ho nezákonne odsúdili na trest odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov. Od mája pracoval ako väzeň v Handlovských baniach. Trest mu zmenili na 8 mesiacov. Krátko po prepustení na slobodu ho znova zaistili, väznili vo vyšetrovacej väzbe a znova odsúdili na 10 mesiacov. Po návrate z väzenia sa zamestnal ako mzdový účtovník na Krajskej vodohospodárskej službe v Košiciach. V apríli 1953 nastúpil do Štátneho archeologického ústavu - pobočky v Košiciach. V rokoch 1957-1960 bol vedúcim historickoarcheologického oddelenia SAV v Nitre a v rokoch 1961-1986, teda až do odchodu na dôchodok, bol vedeckým pracovníkom historickoarcheologického oddelenia Slovenského národného múzea v Bratislave. Zomrel 16. augusta 2000 v Bratislave.

Belo Polla je v povedomí slovenskej kultúrnej a vedeckej verejnosti zapísaný predovšetkým ako historik a archeológ. Po viacročnej publikačnej činnosti v odborných časopisoch i v dennej tlači a po nezákonne vynútenej prestávke knižne vydal populárnu prácu Východoslovenské hrady a kaštiele (1956 - spoluautor), ktorej druhé, rozšírené a prepracované vydanie vyšlo roku 1966 a tretie pod názvom Hrady a kaštiele na východnom Slovensku roku 1980. Roku 1944 vydal brožúru Ohlas zrušenia Matice slovenskej na uhorskom sneme (druhé vydanie 1995), nasledovala monografia PhDr. Štefan Moyses (24. 10. 1797 - 5. 7. 1869) (1947, druhé, rozšírené a prepracované vydanie roku 1997), ako aj ďalšie monografie Historickoarcheologický výskum Bratislavského hradu roku 1958 (rotaprint 1959 - spoluautor) a Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku (1960 - spoluautor). Popularizačný charakter majú diela viacerých autorov Bratislavský hrad (1960) a Nitra (1961). Odborné samostatné monografie: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši Zalužany (1962), Kežmarok. Výsledky historickoarcheologického výskumu (1971), Bratislava - Západné suburbium; Výsledky archeologického výskumu (1979), Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom (1986) a Archeológia na Slovensku v minulosti (1996). Je spoluautorom a zostavovateľom rozsiahlej vedeckej monografie Archeologická topografia Bratislavy (1991).

Bibliografia B. Pollu obsahuje 435 jednotiek. Okrem uvedených knižných prác jeho štúdie nájdeme v Historických zborníkoch Matice slovenskej, Slovenskej lige, v Kultúre, v Nových obzoroch, v Zborníku Slovenského národného múzea - História (zredigoval 25 ročníkov), v Historickom časopise, Vlastivednom časopise, Pamiatkach a múzeách a i.

september 2001

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house