Hlavná stránka | Index | < Peter Pišťanek | > Ivan Plintovič
Vyhľadávanie: 

 

Miroslav Pius Miroslav Pius

Narodil sa 16. februára 1942 v Novej Vsi nad Žitavou. Základnú školu vychodil v Nemčanoch, zmaturoval roku 1960 na Pedagogickej škole v Leviciach. Potom bol rok učiteľom na Základnej škole v Starom Tekove. Po absolvovaní základnej vojenskej služby študoval na FF UK v Bratislave odbor slovenčina-dejepis, po skončení štúdia v apríli 1968 sa stal redaktorom literárnej redakcie Čs. rozhlasu v Bratislave. Pre svoje občianske a politické postoje k augustovým udalostiam roku 1968 i neskoršiemu vývoju u nás bol politicky aj občiansky diskriminovaný. Mal problémy so zamestnaním a nemohol publikovať. Na krátky čas sa zamestnal ako redaktor v týždenníku Bojovník, potom v Osvetovom ústave, no z oboch pracovísk musel nedobrovoľne odísť. Slovenský literárny fond mu vtedy udelil tvorivé štipendium v závode Calex v Zlatých Moravciach. Po jeho skončení pracoval na Gymnáziu v Modre, neskôr ako referent v Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku Bratislava I a nakoniec v chemickom závode v Bratislave. Po novembri 1989 sa stal riaditeľom školskej správy. V súčasnosti je generálnym riaditeľom Národného osvetového centra v Bratislave.

Do literárneho diania vstúpil ešte ako poslucháč filozofickej fakulty. Publikoval najmä v študentských časopisoch Echo a Reflex. Ako básnik knižne debutoval zbierkou Pyrománia (1966), ktorá je výpoveďou o hľadaní miesta mladej nastupujúcej generácie v prudko sa meniacej spoločnosti. Druhá zbierka Cesta až nakoniec smrti (1969) je filozoficko-reflexívnym básnickým cyklom na tému lásky a smrti, ktoré sú svojím kontrapunktom nositeľom neustálych premien života, a teda jeho večnosti. Roku 1976 vydal ako samizdat básnickú zbierku Ťarcha a milosť. Až roku 1992 mu oficiálne vyšla zbierka Vášne a smútky. Obe sú básnickým vyjadrením prežitej skúsenosti, v ktorej napriek všetkému prevažujú pocity optimizmu a nádeje. Román Z detstva neujdeš (1977) a básnická zbierka Vášeň k zemi (1978) zostali v rukopise. Napísal aj esejisticky ladenú prózu Tri ženy (1993). Deťom sú určené knihy Dobrodružstvá Obra Zubra (1995) a Chlapec na bielom koni (1996). Z najnovšej Piusovej tvorby treba spomenúť knihy Ján Francisci Rimavský a vrcholná fáza slovenského národného obrodenia (1997), Poslední svätci romantizmu (1998) a zbierku Srdce mi horí v ohni (1998).

Miroslav Pius sústavne spolupracuje so Slovenským rozhlasom a s literárnymi periodikami.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house