Hlavná stránka | Index | < Ján Navrátil | > Štefan Oľha
Vyhľadávanie: 

 

Viliam Obert Viliam Obert

Narodil sa 9. februára 1940 vo Veľkom Ďure v roľníckej rodine. V rodnej obci ukončil osemročnú strednú školu a v rokoch 1954–1958 študoval na Pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov národných škôl v Leviciach. Zasvätil sa učiteľstvu, ktoré naplnil svojím pôsobením v ZDŠ a SVŠ vo Vrábľoch v rokoch 1951–1959 a 1961–1970. V rokoch 1961–1965 absolvoval štúdium popri zamestnaní na Pedagogickej fakulte v Nitre, odbor slovenský jazyk-ruský jazyk. Od roku 1970 pracuje na Katedre slovenského jazyka a literatúry PF v Nitre, kde sa orientoval v prevažnej miere na didaktiku literatúry a didaktiku čítania a literárnej výchovy. Paralelne s výchovno-vzdelávacím účinkovaním sústreďoval záujem aj na spoluprácu s bývalým Kabinetom literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky, t. č. Ústavom literárnej a umeleckej komunikácie Fakulty humanitných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zomrel 1. augusta 2005.

Metodická, odborná a vedecká aktivita Viliama Oberta je veľmi bohatá, o čom svedčí približne 700 položiek jeho personálnej bibliografie. Didaktický literárny proces podrobil analýze takmer na všetkých stupňoch škôl. Metodickým aspektom detskej literatúry v podmienkach predškolských výchovných zariadení sa venoval v práci Literatúra pre deti a mládež s metodikou (1979, 1981; v spoluautorstve s E. Zigovou), na prvom stupni základnej školy zasa v samostatnej publikácii Práca s literárnym textom pre deti a mládež (1985) a v spoluautorstve s J. Jurčom pripravil vysokoškolskú učebnicu Didaktika literatúry (1984) zaoberajúcu sa vyučovaním literatúry na druhom stupni ZŠ a na stredných školách. V rozsiahlej monografii Cesty výchovy detského čitateľa (1986) sa úspešne vyrovnával s problematikou detského čítania predovšetkým v mimoškolských reláciách. Na túto prácu po odstupe času nadviazal dielom podobného charakteru Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa (1998). Okrem toho je autorom vysokoškolskej príručky Teória vyučovania slovenského literárneho čítania vo vyšších ročníkoch základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským (1978; v spoluautorstve s M. Žilkovou) a autorom vysokoškolských učebných textov Problémy didaktiky literatúry (1979), Literatúra pre deti a mládež a škola (1982), Literárne múzeum a škola (1983), State z didaktiky literatúry (1990), Kapitoly z didaktiky literatúry (1992), Komunikatívnosť v literárnej výchove (1993), Komunikatívnosť v čitateľskej recepcii a interpretácii (1998), ako aj spoluautorom množstva učebníc literatúry a metodických príručiek pre základné a stredné školy.

V súvislosti s literárnovedným bádaním koncentroval pozornosť na oblasť literárnej kritiky a interpretácie najmä detskej literatúry, ale aj literatúry pre dospelých. Je vedúcim autorského kolektívu štyroch učebníc literatúry (pre 1.–4. ročník) a teórie literatúry pre gymnáziá a stredné školy (1994,1996), prvého komplexnejšieho prehľadu dejín literatúry, ktorý vyšiel po novembri 1989 pod názvom Literárny sprievodca nielen pre maturantov (1998). Svoj blízky vzťah k spisovateľovi Andrejovi Chudobovi vyjadril v monografii Domov a tvorba Andreja Chudobu (1987).

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house