Hlavná stránka | Index | < Mikuláš Mušinka | > Ján Navrátil
Vyhľadávanie: 

 

Ondrej Nagaj Ondrej Nagaj
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 21. februára 1940 v Ratkovskom Bystrom v roľníckej rodine. Do Základnej školy chodil v Otročku a Behynciach. Zmaturoval roku 1957 na Jedenásťročnej strednej škole v Šafárikove. Potom študoval slovenčinu a ruštinu na FF UK v Bratislave. Dva roky učil na Základnej škole v Hostoviciach. Po návrate z vojenskej základnej služby roku 1964 nastúpil ako stredoškolský profesor na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Šafárikove. Roku 1969 prešiel učiť na Strednú pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach, kde pôsobil až do roku 1985. Potom sa stal vedúcim redaktorom pôvodnej umeleckej tvorby vo vydavateľstve Osveta v Martine. Roku 1992 sa vrátil na Strednú pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach, kde pôsobí doteraz. Býva v Turčianskych Tepliciach.

Po viacročnom časopiseckom publikovaní básní v Mladej tvorbe, Smene, Ľude a Slovenských pohľadoch knižne debutoval zbierkou prírodnej a ľúbostnej lyriky Verše na pni (1966). Podobne ladená je aj druhá básnická zbierka Hlboko doma (1973). Základné etické hodnoty v živote človeka sú predmetom jeho poetického záujmu aj v básnickej zbierke Krajina človeka (1979). V nasledujúcej zbierke Prekrývanie tvárí (1981) opäť dominuje prírodná a ľúbostná lyrika. Je však oveľa rozporuplnšia, pretože básnik skúma aj príčiny ľúbostných kríz. V lyricko-reflexívnom pásme Nebudem už zlý (1986) vyslovil vážnu obavu nad rozrastajúcim sa odcudzením v medziľudských vzťahoch. Nadviazal naň v zbierke Šiel učiteľ poza školu (1989). Básnické výpovede zo zbierky Darované súkromie (1994) sú v podtituloch všetky venované konkrétnym kultúrnym a literárnym osobnostiam, žijúcim i nežijúcim. Pozitívne postoje k životu a jeho premenám osvedčenými básnickými prostriedkami vyjadril v zbierke Nenechajte ma na pokoji (1995). Zbierkou Aj kameň dušu má (1996) s podtitulom Z lyrického denníka vrátil sa k ľúbostnej tematike, k láske, ktorá je v každom veku zmyslom ľudskej existencie.

Pre deti napísal leporelo s prírodnou tematikou Kde spí hnedé vajíčko (1987) a zbierky rečňovaniek, hádaniek a krátkych humoristických básničiek zo života detí a prírody Mám básničku na jazýčku (1988) a Riekanky do škôlky (1988). Sériou hádaniek sa prihovára deťom v knihe Hádanky z lesa, hádanky z lúky (1989). Básničky určené na nácvik výslovnosti obsahuje kniha Nepotkni sa, jazýček (1992). Svet domácich zvierat priblížil deťom vo veršoch leporela Kamaráti na dvore (1995).

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house