Hlavná stránka | Index | < Juraj Kuniak | > Ivan Laučík
Vyhľadávanie: 

 

Ivan Kupec Ivan Kupec
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 21. októbra 1922 v Hlohovci v rodine poštového úradníka. Zomrel 15. mája 1997 v Bratislave. Ľudovú školu vychodil v rodnom meste, do gymnázia chodil v Trenčíne, Malackách a Nitre, kde roku 1942 zmaturoval. Študoval na FF UK v Bratislave, odbor slovenčina a filozofia, no po piatich semestroch štúdium zanechal. Po oslobodení pracoval ako redaktor denníka Pravda, neskôr ako redaktor a šéfredaktor Východoslovenskej Pravdy v Košiciach. Roku 1949 sa vrátil do Bratislavy na pôvodné miesto. V rokoch 1950-1954 bol šéfredaktorom vydavateľstva Tatran, potom prešiel do vydavateľstva Slovenský spisovateľ, kde pôsobil ako redaktor a neskôr šéfredaktor až do roku 1970. Roku 1974 nastúpil ako redaktor do vydavateľstva Mladé letá, odkiaľ odišiel do dôchodku. Pre svoje politické postoje bol diskriminovaný a dlho nemohol publikovať.

Do literárneho diania vstúpil básnickou zbierkou Podľa hviezd meniť masky (1940), ktorú vydal pod pôvodným priezviskom Kunoš. Prihlásil sa v nej k nadrealistickej poetike. Druhú zbierku Nížinami výšinami vydal až po dlhšom časovom odstupe roku 1955. Striedajú sa v nej témy zážitkov z detstva a aktuálne spoločenské problémy. Ďalšia zbierka Mušľa (1961) je výrazom autorovho hľadania kontinuity básnenia ako špecifickej umeleckej činnosti v priestoroch antickej a svetovej, ale i domácej básnickej tradície. Zbierka Mahonai (1964) je pokračovaním tohto básnického hľadania, tentoraz v tradíciách orientálnej poézie, a zároveň výrazom obáv o prežitie ľudstva na prahu atómového veku. Zbierky Vyzliekanie z hnevov (1965) a Hodina s anjelom (1968) sú intímnym záznamom básnikovho vnútra a prehodnotením vlastnej životnej skúsenosti. Výber z jeho ľúbostnej lyriky vyšiel pod názvom Zatmenie ženy (1965). Po nútenej dlhoročnej prestávke sa prihlásil zbierkami Tieňohra (1988) a Kniha tieňov (1990), ktoré sú lyrickým dokumentom básnikovej vnútornej emigrácie v rokoch normalizačnej totality i básnickým protestom proti jej praktikám.

Roku 1963 I. Kupec vydal aj dve knihy esejí. Kniha Nesmrteľní je súborom esejí o európskych básnikoch, predovšetkým z obdobia romantizmu, druhá kniha - Obrana poézie obsahuje polemické eseje o slovenskej poézii. Významné miesto v tvorivých záujmoch I. Kupca má básnický preklad. Preložil a vydal výbery z orientálnej, čínskej, ruskej a nemeckej poézie.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house